Kjernevirksomheten

Peab skal være en trygg og kompetent samarbeidspartner. Vi skal ha en sterk, lokal tilstedeværelse som gjennomgående leverer kvalitet og gjør kundens interesse til vår.

Vi arbeider aktivt med å sikre en bærekraftig leverandørkjede der risikoer håndteres og avvik forebygges. God forretningsetikk og åpenhet skal gjennomsyre alt vi gjør.

Mål om bransjens mest fornøyde kunder

For å skape god forståelse for våre kunders behov og ønsker jobber vi kontinuerlig med å mål og følge opp hvor fornøyde kundene er.

For 2016 var det totale NKI-resultatet for Peab-konsernet 73 (73) på skalaen 1-100. Konsernets mål er et totalt NKI-resultat på minst 75 ved utgangen av 2017.

Peabs ansvar i leverandørkjeden

Innkjøp i Peab tilsvarer mer enn 70 prosent av omsetningen og involverer cirka 14 000 leverandører årlig. Vi skal inngå de rette avtalene gjennom et innkjøpsarbeid som tar ansvar for forretningsetikk og økonomi.

Leverandørsdatabase

7500 leverandører står for 95 prosent av leverandørsdatabasen. Leverandørene er oppdelt i 415 kategorier. De tre største kategoriene er anleggstransporttjenester, elektroentreprenører og VVS-entreprenører.

Konkrete tiltak for oppfølging og sikker handel

  • Kvartalsvise kontroller av leverandørsbasen med godkjent eller avslag som resultat
  • Halvårlige undersøkelser rettet mot arbeidsmiljø, arbeidsrettslige og innkjøpsrelaterte spørsmål på samtlige av Peabs arbeidsplasser
  • Kompetanseheving i innkjøpsorganisasjonen for å sikre god innsikt i de kravene som skal stilles til leverandører

Etisk råd

Peabs etiske råd sikrer at hendelser i konsernet, som for eksempel lovbrudd, brudd på forretningsetiske retningslinjer (code of conduct), behandles konsekvent uavhengig av virksomhet eller stilling. Det etiske rådets oppdrag er:

  • Håndtere spørsmål av etisk karakter fra virksomheten og medarbeiderne
  • Kommunisere hvordan Peabs forholder seg i etiske spørsmål internt og eksternt
  • Behandle saker og beslutte tiltak

Felles arbeid mot korrupsjon

Peab har nulltoleranse mot korrupsjon. I Sverige er Peab en av partene i Overenskomsten mot bestikkelser og korrupsjon fra 2015. Overenskomsten gir bransjens aktører felles spilleregler og praksis.

Kanaler for varsling

I Peab finnes flere måter å rapportere mistanker om brudd på de etiske retningslinjene. Vi har både rutiner for åpen rapportering og et eksternt webbasert varslingssystem som garanterer anonymitet for varsleren.

Etikk og antikorrupsjon

I Peab handler etikk om hvordan vi opptrer overfor hverandre og våre interessenter.

Les om etikk og antikorrupsjon

Slik jobber Peab med bærekraft

Medarbeidere

Slik arbeider vi med helse og arbeidsmiljø, kompetanseforvaltning, likestilling, mangfold og likebehandling.

Klima og miljø

Slik arbeider vi med klimapåvirkning, ressurseffektivitet og utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Kjernevirksomheten

Slik arbeider vi med kunde- og leverandørssamarbeid, ansvar i leverandørkjeden og etikk og antikorrupsjon.

Samfunnsengasjement

Slik arbeider vi med utdanning for unge, lokale samfunnsbyggerprosjekter, mentorskap og bærekraftig sponsing.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.