Medarbeiderne bidrar til Peabs vekst

Å tiltrekke, rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere er avgjørende for Peabs konkurransekraft både på kort og lang sikt. Sammen jobber vi for at Peab skal kjennetegnes av utviklingsmuligheter, mangfold, likestilling, et godt lederskap og et sikkert arbeidsmiljø. På den måten skal vi kunne tilby bransjens beste arbeidsplass.

Trygt og sikkert arbeidsmiljø

Å drive i bygg- og anleggsbransjen betyr mange utfordrende og risikofylte arbeidsoperasjoner. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen er derfor prioriterte områder i Peab.

Vårt ansvar som arbeidsgiver er å garantere et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Det står også sentralt når vi skal nå vårt mål om å bli bransjens beste arbeidsplass. Systematisk arbeid med risikohåndtering, forebyggende tiltak og erfaringsoverføring skal bidra til at vi nærmer oss vår nullvisjon om ulykker på Peabs byggeplasser.

Lederskap og eget ansvar

Sikkerhet på arbeidsplassen skapes gjennom tydelig lederskap og at alle tar ansvar for egen og andres sikkerhet. Informasjon, planlegging, lederskap og samhandling brukes aktivt for å utvikle de holdningene og den atferden vi trenger for å bygge den sikkerhetskulturen vi ønsker i Peab.

HMS-uke

Hvert år gjennomfører Peab en HMS-uke i hele konsernet. Samtlige ledere besøker denne uken prosjektene våre for å snakke med medarbeiderne. Dette bidrar årlig til et stort antall konkrete forbedringsforslag direkte fra medarbeiderne til ledelsen.

Refleksjonsdag

Den 28. april er den internasjonale dagen for helse og sikkerhet, og Peabs årlige refleksjonsdag. Samtlige arbeidsplasser i konsernet stopper opp arbeidet i 15 minutter denne dagen for å diskutere sikkerhet på arbeidsplassen og bli enige om tiltak som bidrar til økt sikkerhet.

Peabs kriseorganisasjon

Ved alvorlige ulykker aktiveres Peabs kriseorganisasjon. Den består av 100 medarbeidere i Sverige og Norge som har fått kursing og opplæring av den svenska Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kompetanseutvikling fra flere perspektiver

  • Lederprogrammer, som fra 2016 inneholder et tydeligere mangfolds- og likestillingsfokus
  • Årlig mål- og utviklingssamtale med hver enkelt medarbeider
  • Introduksjonsdag for nyansatte for økt kunnskap om Peabs virksomhet og kjerneverdier

Økt likestilling og mangfold

Peab jobber for bygg- og anleggsbransjen skal ha medarbeidere som gjenspeiler samfunnet for øvrig. En viktig del er å jobbe med holdninger og atferd. Å fjerne bransjens stempel av machokultur er sentralt, og det handler om å begynne med oss selv.

Peabs mål er at vi om 10 år skal være et forbilde i bransjen. Vi skal kunne vise konkrete eksempler og tydelige resultater fra arbeidet med likestilling og mangfold.

  • Alle medarbeidere skal kurses i likestilling, mangfold og likebehandling
  • Ledere og HR-medarbeidere skal ha grundigere utdanning i likebehandling og kompetansebasert rekruttering
  • Medarbeiderskapsprogrammet skal bidra til kulturendring på våre arbeidsplasser
  • Praksisplass for 100 nyankomne (100-klubben, Sverige)
  • Språkopplæring for 100 nyankomne ungdommer (Peab-skolan, Sverige)

Likestilt lønn

I Peab skal arbeidets art, prestasjon og kompetanse styre den individuelle lønnen, uavhengig av kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Peab gjennomfører jevnlig lønnskartlegging, med mål om å oppdage og rette opp eventuelle usaklige forskjeller i lønn og ansattvilkår for like og likeverdige stillinger. Usaklige lønnsforskjeller justeres.

Slik jobber Peab med bærekraft

Medarbeidere

Slik arbeider vi med helse og arbeidsmiljø, kompetanseforvaltning, likestilling, mangfold og likebehandling.

Klima og miljø

Slik arbeider vi med klimapåvirkning, ressurseffektivitet og utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Kjernevirksomheten

Slik arbeider vi med kunde- og leverandørssamarbeid, ansvar i leverandørkjeden og etikk og antikorrupsjon.

Samfunnsengasjement

Slik arbeider vi med utdanning for unge, lokale samfunnsbyggerprosjekter, mentorskap og bærekraftig sponsing.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.