Bråtevegen, Skedsmo

Peab Anlegg har etablert en tofelts veg med tosidig gang og sykkelveg for Statens Vegvesen.

I forbindelse med utbygging av Bråtejordet på Strømmen i Skedsmo kommune ble det etablert en tofelts veg med tosidig gang-/sykkelveg , samt fortau og sykkelfelt på ca 900 meter i jomfruelig terreng.

Terrengets utforming krevde en slakkarmert betongbru på 60 m med stålkjernepeling til fjell. Det ble bygget en natursteinmur med en gjennomsnittshøyde på ca tre meter med et 1,2 meters tett gjerde på toppen  og med lengde på 180 meter. Støyskjermer på ca 200 meter.

I den ene enden av prosjektet ble ny veg koblet sammen med det eksisterende vegnett et inludert en ny rundkjøring. Dette medførte omlegging av eksisterende lokalveger.

Skedsmo kommune la ny vannledning på deler av strekningen, samt at det ble lagt ny overvannsledning med kummer på hele strekket. Problemer med kapasiteten på dagens overvannsnett, ble det prosjektert og bygget et fordrøyningsbasseng på 110 m3 for vannavrenning fra veien ved rundkjøringen i sydøst.

Beskrivelse
Ny tofelts veg med tosidig gang og sykkelveg
Byggetid
2013-2015
Kontraktssum
50,5 MNOK
Kunde
Statens Vegvesen Region Øst