Klima og miljø

Peabs ambisjon er å ta ansvar for egen miljøpåvirkning i hele verdikjeden. Vi fokuserer på å redusere virksomhetens klimapåvirkning, sikre en så materialeffektiv virksomhet som mulig og aktivt arbeide med utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Redusere karbondioksidutslippene

Bygg- og anleggssektoren står for en stor del av samfunnets energibruk og utslipp av karbondioksid. Peab har en ambisjon om å redusere karbondioksidutslippene gjennom å redusere total energibruk, og samtidig bruke fornybare energikilder i den utstrekning det er mulig.

Konkrete initiativer og resultater:

  • Logistikkarbeid i nært samarbeid med leverandørene
  • Jevnlig utskiftning av kjøretøyflåten
  • 20 prosent av all diesel benyttet i Peab i 2016 var diesel med 20-50 prosent innblanding av ikke-fossilt brensel
  • Peabs ECO-Asfalt innebærer produksjon av asfalt på karbondioksidnøytral bioolje. I 2016 stod dette for 59 prosent av Peabs totale asfaltproduksjon i Sverige.

Kartlegging av energibruk

I 2015 startet Peab en kartlegging av energibruk i virksomheten, i henhold til et EU-direktiv. Kartleggingen pågår fortsatt og skal være ferdig i 2020.

Effektiv materialutnyttelse

Peabs mål er å ha en så materialeffektiv produksjon som mulig. Dels gjennom å redusere avfall, dels gjennom å ta vare på og gjenbruke det som er mulig.

Restprodukter for noen kan være råvarer for andre. Samarbeid med øvrige aktører i verdikjeden og i bransjen er derfor viktig for å utvikle sirkulær flyt og mer effektiv materialutnyttelse.

Ansvarlig håndtering av restprodukter

Alle restprodukter, uansett kilde og bestanddeler, skal håndteres miljømessig korrekt og med hensyn til de lover, regler og bransjeavtaler som gjelder.

Peab arbeider kontinuerlig med å forbedre presisjonen på hvilken mengde materialer og masse som trengs i produksjonen. Innen byggvirksomheten er gips et prioritert materiale, og innen anlegg satser vi på gjenvinning og gjenbruk av fyllmasse.

Gjenbruk og gjenvinning

Peabs svenske datterselskap Swerock driver gjenvinningsvirksomhet. Hovedfokus er håndtering av overskuddsmasser fra bygg- og anlegg.

Utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer

Peabs ambisjon er å utfase miljø- og helseskadelige stoffer og materialer i så stor grad det lar seg gjøre. Arbeidet gjøres i samarbeid med produsenter, leverandører, bransjekolleger og kunder. Sentralt i arbeidet står valg av riktig materiale og sporbarhet.

Materialvalg

I Peab pågår et intensivt arbeid som handler om valg av riktig materiale og sporbarhet. I samarbeid med leverandører pågår også et arbeid med å bytte ut miljø- og helseskadelige stoffer i produkter som benyttes i stort omfang.

Slik jobber Peab med bærekraft

Medarbeidere

Slik arbeider vi med helse og arbeidsmiljø, kompetanseforvaltning, likestilling, mangfold og likebehandling.

Klima og miljø

Slik arbeider vi med klimapåvirkning, ressurseffektivitet og utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Kjernevirksomheten

Slik arbeider vi med kunde- og leverandørssamarbeid, ansvar i leverandørkjeden og etikk og antikorrupsjon.

Samfunnsengasjement

Slik arbeider vi med utdanning for unge, lokale samfunnsbyggerprosjekter, mentorskap og bærekraftig sponsing.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.