E16, Kongsvinger

Peab Anlegg bygger vei, gang- og sykkelvei og to bruer.

På veistrekningen E16/rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg skal Peab etablere nytt overvannssystem, ny veibelysning, støyskjerming og beplantning. Det skal også bygges 2,2 kilometer ny gang- og sykkelvei, og to bruer skal fornyes.

Ny limtrebru over jernbanen

Norsenga bru bygges som fagverksbru i limtre med tredekke. Den bygges over jernbanen, blir fordelt på tre spenn og får en total lengde på 94,5 m. Brua vil ha to kjørefelt i tillegg til eget felt for gang- og sykkelvei.

Vingersnoret bru blir en spennarmert betongbru, med en total lengde på 33 m. Den bygges på fundamenter grunnlagt på friksjonspeler av typen stålrør.

Prosjektet er planlagt med oppstart av fysiske arbeider i januar 2016 med ferdigstillelse i oktober 2017.

Beskrivelse
Vei, gang- og sykkelvei og to bruer
Byggetid
Januar 2016 - oktober 2017
Kontraktssum
105 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen