E16, Kongsvinger

Peab anlegg har bygget vei, gang- og sykkelvei og to bruer på E16 Kongsvinger.

På veistrekningen E16 og riksvei 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg har Peab etablert nytt overvannssystem, ny veibelysning, støyskjerming og beplantning. Det er også bygget 2,2 kilometer ny gang- og sykkelvei, og to bruer er fornyet.

Ny limtrebru over jernbanen
Norsenga bru er bygget som fagverksbru i limtre med tredekke. Den er bygget over jernbanen, fordelt på tre spenn og har en total lengde på 94,5 m. Brua har to kjørefelt i tillegg til eget felt for gang- og sykkelvei.

Vingersnoret bru er en spennarmert betongbru, med en total lengde på 33 m. Den er bygget på fundamenter grunnlagt på friksjonspeler av typen stålrør.

Les mer på glomdalen.no.

Beskrivelse
Vei, gang- og sykkelvei og to bruer
Byggetid
Januar 2016 - oktober 2017
Kontraktssum
105 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen