Finstad Pumpestasjon Ski

Oppdraget omfattet grunnarbeider, oppføring av plassbygd pumpestasjon, fordrøyningsmagasin, innkjøp og montering av nødstrømsaggregat, pumper, internt røropplegg og sanitærinstallasjoner.

Fordrøyningsbassenget i pumpe hus vil ha et volum på ca. 300 m3.
Arbeidene består i tillegg av rivning av gammelt fordrøyningsbasseng,
kompressorbygg og to pumpestasjoner, samt grunnarbeider for utvendige VA-arbeider og ulike utomhus arbeider. Grunnet grunnforholdene i
området var dårlige (kvikkleire), besto byggegrop av spunt og kalksementpæler (KCpæling).

Det er også levert 3 stk. pumper til selve pumpestasjon og komplett røropplegg
innvendig til dette.

Beskrivelse
Grunnarbeid, oppføring pumpestasjon
Byggetid
2013-2015
Kontraktssum
18 MNOK eks mva
Kunde
Ski kommune