Tverrforbindelse Jessheim

Ny tverrvei og ombygging av Ringveien på Jessheim.

Oppdraget bestod av to delprosjekter.

Delprosjekt 1
Ny tverrveg fra Fv174 til Fv459 Ringvegen. Lengde ny vei ca 650 m, bredde ca 15 m.

Delprosjekt 2
700 m rehabilitering/breddeutvidelse av Ringvegen mellom nytt kryss med Tverrvegen og Trondheimsvegen (Fv454) – ca 1350 vei til sammen.

Tverrvegen er lagt under jernbanen, noe som medførte omlegging av jernbanen (to spor) for å kunne klargjøre byggegrop for plasstøpt kulvert.

Det er bygget et nytt interimspor, og eksisterende spor, herunder KL- og signalanlegg, er demontert og reetablert.

Omlegging av kabler og ledninger, herunder rørboring under jernbanen. Det er boret ca 17000 kalksementpeler for å stabilisere grunnen for kulverten, da det er høy grunnvannstand i området.

Ringvegen er ombygget og utvidet for å gi plass til sykkelfelt, rabatt og fortau. Det er bygget fire nye rundkjøringer i Ringvegen og utført noe arbeider inn i tilstøtende kommunale veger.

Omlegging av VA-ledninger for kommunen, graving av grøfter for fjernvarmeledninger og omlegging av kabler. Relativt stor asfalt- og gartnerjobb.

Ullensaker kommune og fylkeskommunen er oppdragsgiver, mens Statens vegvesen har byggeledelse og gjennomføring av prosjektet.

Beskrivelse
Ny tverrvei og ombygging Ringveien
Byggetid
2013-2015
Kontraktssum
149 MNOK eks mva
Kunde
Statens vegvesen