Varsling i Peab

Peab etterstreber et åpent forretningsklima med høye etiske standarder. Peabs varslingsrutiner gir alle en mulighet til å rapportere mistanker om forsømmelser. Det vil si alt som ikke er i tråd med våre verdier og regler.

Våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere spiller en viktig rolle i å fange opp lovbrudd og alvorlige brudd på Peabs verdier og forretningsetiske retningslinjer. Med varslingstjenesten kan du rapportere en bekymring som kan ha en alvorlig konsekvens for selskapet eller for menneskers liv eller helse. Du kan rapportere brudd på våre verdier og forretningsetiske retningslinjer. Vi kan i imidlertid kun behandle personopplysninger som gjelder overtredelser begått av ledende ansatte eller nøkkelpersoner i Peab.

Alle rapporter behandles konfidensielt, og for å sikre anonymitet håndteres tjenesten av en ekstern part. Rapporteringskanalen er kryptert og passordbeskyttet. Rapporteringer i varslingstjenesten vurderes i henhold til våre retningslinjer for varsling, og blir deretter godkjent eller avvist.

Ved godkjent rapportering vil Peabs sikkerhetsavdeling sette i gang en intern undersøkelse. Resultatet av undersøkelsen presenteres for vårt etiske råd, som beslutter hvordan saken skal håndteres videre. Alle personopplysninger i rapporten slettes når undersøkelsene er avsluttet. Varslerens identitet er konfidensiell gjennom hele prosessen.

Peabs etiske råd

Peabs etiske råd har ansvar for å støtte, styrke og utvikle Peabs arbeid med etikk og antikorrupsjon.

Peabs varslingstjeneste

Rapporter anonymt dersom du opplever eller har mistanke om brudd på Peabs forretningsetiske retningslinjer.