Peabs etiske råd

Peabs etiske råd har ansvar for å støtte, styrke og utvikle Peabs arbeid med etikk. Det omfatter blant annet å svare på spørsmål rundt etikk fra virksomheten og medarbeiderne og eksterne. Det er også det etiske rådet som beslutter tiltak ved brudd på etiske retningslinjer.

Peabs etiske råd undersøker og behandler etiske spørsmål på en enhetlig og upartisk måte. Det gjelder for eksempel brudd på etiske retningslinjer og lover, samt saker som gjelder diskriminering og krenkende forskjellsbehandling, korrupsjon og økonomiske misligheter.

Tiltak som kan iverksettes ved overtredelser kan være alt fra irettesettelse og informasjon om hva som gjelder på arbeidsplassen, til skriftlig advarsel, oppsigelse, avskjed og politianmeldelse. Det etiske rådet sørger for at hendelser som finner sted i konsernet, behandles på samme måte, uansett hvilken del av virksomheten de finner sted i, og hvem som har begått overtredelsen.

Peabs etiske råd består av juridisk sjef, sikkerhetssjefer og HR-sjefer fra alle Peabs forretningsområder. Rådet rapporterer direkte til konsernledelsen. Rådet rapporterer hvert halvår og oftere ved behov. Styret følger arbeidet med, og utviklingen av, etikk og antikorrupsjon gjennom redegjørelser på styremøter. De blir informert umiddelbart dersom det inntreffer alvorlige hendelser.

Varsling i Peab

Peabs varslingsrutiner gir alle en mulighet til å rapportere mistanker om forsømmelser. Det vil si alt som ikke er i tråd med våre verdier og regler.

Peabs varslingstjeneste

Rapporter anonymt dersom du opplever eller har mistanke om brudd på Peabs forretningsetiske retningslinjer.